Po co ta strona?

W 1859 roku anglikański naturalista Karol Darwin opublikował książkę, która podważyła tradycyjny chrześcijański pogląd na stworzenie 1. Stworzenie w sensie działania Bożego jest bezpośrednim aktem Boga, przez które wywołuje On powstanie jakiejś nowości z niczego. 2. Stworzenie w sensie rzeczownikowym oznacza całość bytu, który nie jest Bogiem.gatunkówW debacie na temat ewolucji biologicznej liczy się pojęcie gatunku naturalnego, które jest kategorią szerszą niż gatunek biologiczny. Według klasycznej taksonomii gatunki naturalne obejmują organizmy należące do jednego rodzaju lub rodziny.. W ciągu kilkudziesięciu lat chrześcijanie w różny sposób ustosunkowali się do darwinistycznej teorii ewolucji. Niektórzy przyjęli kreacjonizm młodej ziemiKreacjonizm młodej ziemi (YEC) to teologiczna koncepcja powstania świata, zgodnie z którą Bóg stworzył gatunki osobno w ciągu sześciu dni rozumianych jako dni naturalne. (YECKreacjonizm młodej ziemi (YEC) to teologiczna koncepcja powstania świata, zgodnie z którą Bóg stworzył gatunki osobno w ciągu sześciu dni rozumianych jako dni naturalne.), inni progresywne stworzenieProgresywne stworzenie (PC) to teologiczna koncepcja powstania świata, według której Bóg stworzył gatunki osobno, ale dokonało się to na przestrzeni czasu, którego długość ustalają nauki takie jak kosmologia, geologia i paleontologia. (PCProgresywne stworzenie (PC) to teologiczna koncepcja powstania świata, według której Bóg stworzył gatunki osobno, ale dokonało się to na przestrzeni czasu, którego długość ustalają nauki takie jak kosmologia, geologia i paleontologia.), a jeszcze inni teistyczny ewolucjonizmTeistyczny ewolucjonizm (TE) to pogląd teologiczny, według którego Bóg nie stworzył gatunków bezpośrednio, lecz użył naturalnych przyczyn wtórnych w postaci mechanizmów ewolucyjnych. (TETeistyczny ewolucjonizm (TE) to pogląd teologiczny, według którego Bóg nie stworzył gatunków bezpośrednio, lecz użył naturalnych przyczyn wtórnych w postaci mechanizmów ewolucyjnych.). Największą popularnością pośród tych stanowisk cieszy się teistyczny ewolucjonizmTeistyczny ewolucjonizm (TE) to pogląd teologiczny, według którego Bóg nie stworzył gatunków bezpośrednio, lecz użył naturalnych przyczyn wtórnych w postaci mechanizmów ewolucyjnych.. Wczesna debata wokół teorii Darwina – przynajmniej w kręgach chrześcijańskich – przybrała postać konfliktu między kreacjonizmem młodej ziemi a teistycznym ewolucjonizmem. Jednak w połowie lat 90. ubiegłego wieku krajobraz dyskusji zmienił się. Nowy gracz wszedł na scenę – teoria inteligentnego projektuInteligentny projekt (IP) to teoria naukowa mówiąca, że przynajmniej niektóre elementy świata ożywionego musiały powstać przy udziale przyczynowości inteligentnej a nie jedynie przypadku lub konieczności lub współdziałania obu. (IPInteligentny projekt (IP) to teoria naukowa mówiąca, że przynajmniej niektóre elementy świata ożywionego musiały powstać przy udziale przyczynowości inteligentnej a nie jedynie przypadku lub konieczności lub współdziałania obu.). Według IPInteligentny projekt (IP) to teoria naukowa mówiąca, że przynajmniej niektóre elementy świata ożywionego musiały powstać przy udziale przyczynowości inteligentnej a nie jedynie przypadku lub konieczności lub współdziałania obu. sama biologia, niezależnie od przesłania biblijnego, podważa centralne twierdzenie darwinizmu, że cała różnorodność biologiczna została wytworzona przez wzajemne oddziaływanie przypadkowych mutacji (zmienności) i naturalnej selekcji. Dzięki teorii inteligentnego projektu stało się możliwe oddzielenie naukowej debaty na temat mechanizmu ewolucji od religijnej dyskusji na temat poprawnej interpretacji Księgi Rodzaju.

Ta strona powstała z dwóch powodów:

  1. Aby wykazać niespójność filozofii tomistycznej z teistyczną ewolucją.
  2. Aby wykazać spójność filozofii tomistycznej z teorią inteligentnego projektu.

Strona ta ma ogólny i wprowadzający charakter. Wiele argumentów istotnych w debacie na temat filozofii tomistycznej i ewolucji zostało zaledwie wspomnianych tutaj. Niektóre z nich nie zostały w ogóle przywołane. Niektóre argumenty zostały zaprezentowane w skróconej formie tak, aby jedynie wskazać kierunek tomistycznej odpowiedzi na teistyczny ewolucjonizmTeistyczny ewolucjonizm (TE) to pogląd teologiczny, według którego Bóg nie stworzył gatunków bezpośrednio, lecz użył naturalnych przyczyn wtórnych w postaci mechanizmów ewolucyjnych.. Pominięte zostały także odnośniki do prac teistycznych ewolucjonistów. Czytelnik znajdzie w pełni rozwinięte argumenty, jak też odnośniki do źródeł w książce, której ta strona towarzyszy – Święty Tomasz z Akwinu a ewolucja.

Tomasz z Akwinu uważał, że cała nasza naturalna wiedza o Bogu wywodzi się – na zasadzie analogii – z poznania stworzeń. Piękno, porządek i projekt odkrywane w świecie świadczą o wielkości jego Autora. Ta tomistyczna zasada znajduje niezależne potwierdzenie w Piśmie Świętym (Rz 1:20; Mdr 13:1–9). Ale jeżeli tak się sprawy mają, to czy postęp naukowy nie powinien dostarczać więcej a nie mniej dowodów na istnienie i działanie umysłu Bożego w świecie? Czy Pismo Święte nie powinno być raczej potwierdzone niż podważone przez odkrycia nowożytnej nauki?

Jako chrześcijanin jestem przekonany, że żadne współczesne dane naukowe nie zaprzeczają tradycyjnemu chrześcijańskiemu rozumieniu stworzenia. Wierzę także, że dzięki postępowi nauki możemy odnajdować coraz to nowe dowody na istnienie projektu w świecie – takie rodzaje dowodów, jakie nie były dostępne dla żadnych starożytnych czy średniowiecznych badaczy. Dowody te stanowią podstawę nowożytnej teorii inteligentnego projektu. A ponieważ „prawda nie może przeczyć prawdzie” nowe dowody i argumenty nie wykluczają ani nie umniejszają dawniejszych, na przykład tych, które przedstawił wielki średniowieczny nauczyciel i święty – Tomasz z Akwinu.

Dr Michał Chaberek O.P.